Životopis dekana

Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. sa narodil 1.5.1948 v Dlhom nad Cirochou, okres Snina. Základnú deväťročnú školu navštevoval 1954 - 1963 v rodnej dedine. Stredoškolské štúdia absolvoval v rokoch 1963 - 1967 na Strednej poľnohospodárskej škole technickej v Medzilaborciach. Vysokú školu poľnohospodársku absolvoval v rokoch 1967 – 1972 na Agronomickej fakulte odbor fytotechnický. Po jej ukončení nastúpil v roku 1973 na vedeckú ašpirantúru, ktorú ukončil v roku 1978. Za docenta sa habilitoval v roku 1986 na Vysokej škole poľnohospodárskej, Agronomickej fakulte v odbore Všeobecná rastlinná výroba. V roku 2006 bol vymenovaný za profesora v odbore Spracovanie poľnohospodárskych produktov. V rokoch 1996 – 1999 vykonával funkciu prorektora pre rozvoj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a bol členom vedeckej rady SPU. V rokoch 2001 – 2002 pôsobil na Katedre chémie ako vedúci katedry. Po zriadení Fakulty biotechnológie a potravinárstva v rokoch 2003 – 2006 bol jej prodekanom pre rozvoj a členom vedeckej rady. V roku 2006 – 2010 na návrh rektora SPU bol schválený za prorektora SPU a zároveň sa stal členom vedeckej rady, ktoré pokračuje aj po schválení novej vedeckej rady. Na návrh dekana Fakulty prírodných vied UKF v roku 2006 sa stal členom jej vedeckej rady a členstvo pokračuje aj v ďalšom funkčnom období dekana FPV UKF. Dekan FCHPT STU v Bratislave navrhol menovaného za člena jej vedeckej rady. Od roku 2003 je členom komisie KEGA Ministerstva školstva. V roku 2008 sa stal členom redakčnej rady vedeckého časopisu Agrochémia. Je garantom študijného programu na FBP SPU, členom spoločnej odborovej komisie v študijnom odbore Agrochémia a výživa rastlín.

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa v minulosti orientoval na ekologické sústavy hospodárenia v oblasti Hornej Nitra a Zemplinskej zaťaženej oblasti. Následne ako zodpovedný riešiteľ výskumných projektov a v súčasnosti sa zaoberá sledovaním obsahu cudzorodých látok vo vode, pôde a rastlinných produktoch používaných v potravinárskom priemysle. Zároveň riadil pracovné kolektívy so zameraním na riešenie projektov VEGA a KEGA. Bol spoluriešiteľom projektov APVV.

Je spoluautorom štyroch knižných publikácií, trinástich učebných textov a štyroch monografií. Celkový počet publikácií dosiahol 271 z toho 9 karentovaných. Zúčastňoval sa domácich a zahraničných konferencií, kde uvádzal dosiahnuté vedecko-výskumné výsledky formou hlavnej prednášky ako aj postermi.

Vedecké poznatky, ktoré získal vo vedeckovýskumnej oblasti uplatňuje prof. Tomáš aj vo vyučovacom procese a v práci s bakalármi, diplomantmi a doktorandmi. Počas svojej 37 ročnej pedagogickej činnosti pôsobil ako vysokoškolský pracovník na jednom pracovisku - Katedre chémie. Pod jeho vedením ukončilo štúdium 51 bakalárov a diplomantov, 7 doktorandov a 3 doktorandi sú vo vedeckej príprave.