Plan vedeckych podujati na rok 2017

Fakulta biotechnológie a potravinárstva


Február

› Zimná škola bezpečnosti potravín - odborné vzdelávanie


Marec

› Škola-veda-prax-kariéra - odborný seminár

› XIV. Bezpečnosť a kontrola potravín - vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou


Apríl

› Týždeň bezpečnosti potravín - odborné prednášky

› XV. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou medzinárodná študentská vedecká konferencia


Máj

Fyziológia živočíchov 2017 - medzinárodná vedecká konferencia

Biotechnológia a kvalita surovín a potravín - XII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Odborný pracovný seminár: Aktuálny stav potravinárskeho výskumu a výučby na poľnohospodárskych univerzitách v Českej republike a Slovenskej republike - odborný seminár


September

› Rizikové faktory potravového reťazca - medzinárodná vedecká konferencia


November

› Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín - odborný seminár

XI. vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou medzinárodná študentská vedecká konferencia


December

› Animal Biotechnology 2017 - medzinárodná vedecká konferencia

 

Bližšie informácie k jednotlivým podujatiam nájdete v priloženom dokumente.