Príhovor dekana

    Vznik Fakulty biotechnológie a potravinárstva bol podmienený nielen snahou o inovatívnosť pri tvorbe nových atraktívnych študijných programov, ale hlavne spoločenskou objednávkou pre napĺňanie vízie modernej bioekonomickej spoločnosti.

  Fakulta má od svojho vzniku v stratégii rozvoja primárne zdôraznenú orientáciu na vedu bezprostredne spojenú s tvorbou a využitím poznatkov vo výchovno-vzdelávacom procese a spoločenskej praxi. Je vedeckou inštitúciou, ktorá realizuje výskum v komplexe potravovej osi od pôdy, maštale až na stôl, pri využití poznatkov a efektov klasických a moderných výrobných technológií, pričom organickou súčasťou tohto procesu sú aj agrobiotechnológie. Pri tvorbe a výbere výskumnej problematiky vychádzame z možností uplatnenia budúcich výsledkov pri zvyšovaní úrovne štúdia, rozvoji osobnosti pedagóga i študenta a možnej praktickej realizácii. Je pozitívne, že doterajšie výsledky výskumných prác sú zaujímavé pre širokú národnú a medzinárodnú vedeckú aj odbornú komunitu, užívateľov a potvrdzujú opodstatnenosť existencie a dobré meno fakulty.

   Môžeme konštatovať, že úroveň  vedecko-výskumných aktivít má stúpajúci trend a je dôkazom tvorivého potenciálu pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov. Výsledky publikované v renomovaných vedeckých periodikách a ich ohlas v citovanosti zaraďujú Fakultu biotechnológie a potravinárstva na popredné miesto v kvalifikačnom rebríčku slovenských fakúlt. Dobré meno fakulty je vysoko hodnotené aj na úrovni Akreditačnej komisie a každoročného hodnotenia nezávislou Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA).

   Dôležité je, že od týchto aktivít je bezprostredne závislé doktorandské štúdium, ktoré je jednou z priorít fakulty. Pre naplnenie formy a hlavne obsahu rozvoja vedy, poznania a následne prenosu poznatkov do výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých troch stupňoch univerzitného štúdia, je dôležité vybavenie laboratórií modernou prístrojovou technikou, kvalifikovaným personálom a rozvíjanie aktívnej spolupráce, ktorá umožňuje aj rozšírenie možnosti kvalitného vzdelávania pre doktorandov a mladých pedagógov a publikačné pôsobenie v renomovaných svetových vedeckých a odborných periodikách.

   Existencia Fakulty biotechnológie a potravinárstva priniesla veľa nového. Je za tým každodenná činnosť kolektívov pracovníkov na všetkých stupňoch ich pôsobenia v symbióze so študentmi. Dosiahnuté výsledky nás súčasne zaväzujú naďalej kvalitne a tvorivo pracovať, nestratiť dobré meno, udržať a zveľaďovať kvalitné vzdelávanie, vedu, výskum a vzťahy s potravinárskou a poľnohospodárskou praxou. Ďalší rozvoj a spoločenské uplatnenie našej fakulty v domácom aj zahraničnom priestore znamená hľadanie ciest pre spoluprácu, dvojstranné i mnohostranné vzájomne výhodné činnosti, s cielenou orientáciou na realizáciu a podporu domácich potravinových komodít a inovovaných technologických produktov, ako výsledku sofistikovanej vedy v poznaní a praxi.

   Fakulta biotechnológie a potravinárstva vzdeláva odborníkov v oblasti hodnotenia a spracovania rastlinných a živočíšnych surovín, technológie prípravy potravín, biotechnológií – a to nielen v oblasti molekulárnej biológie, v rastlinných a živočíšnych biotechnológiách, ale aj v oblasti využitia týchto metód a postupov pri príprave potravín, v aplikovanej biológii a odborníkov schopných posudzovať a kontrolovať kvalitu a bezpečnosť potravín.

   Výsledkom kvalitnej pedagogickej práce jednotlivých katedier, ktoré boli schopné pripraviť a zabezpečiť výučbu potrebných, moderných a atraktívnych predmetov, bola úspešná akreditácia študijných programov v rámci jednotlivých študijných odborov na všetkých stupňoch štúdia.

   Fakulta získala akreditáciu 12-tich študijných programov na všetkých troch stupňoch vzdelávania s právom udeľovania príslušných akademických titulov.

Študijné programy boli akreditované v študijných odboroch:

6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych produktov

Študijné programy:

- agropotravinárstvo (I. stupeň);

- bezpečnosť a kontrola potravín (I. a II. stupeň);

- technológia potravín (II. a III. stupeň);

- vinárstvo (I. stupeň) od akademického roka 2013/2014;

5.2.25 Biotechnológie

študijné programy - agrobiotechnológie (I. stupeň);

- biotechnológie (II. a III. stupeň);

4.2.1 Biológia

študijný program - aplikovaná biológia (I. a II. stupeň);

4.2.3 Molekulárna biológia

študijný program - molekulárna biológia (III. stupeň);

FBP má právo uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenovávanie profesorov v študijných odboroch:

- 6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych produktov

- 5.2.25 Biotechnológie

- 4.2.1 Biológia

Za existencie fakulty úspešne ukončilo inžinierske štúdium 1361 absolventov.

   Vzhľadom ku personálnemu zabezpečeniu a kapacite vyučovacích priestorov sa počas uplynulých rokov ukázalo ako racionálne optimalizovať stavy poslucháčov vo všetkých ročníkoch na úrovni 950 - 1000 a do prvého ročníka bakalárskeho stupňa prijímať 200 - 250 záujemcov. Doposiaľ sa fakulte darí tento počet poslucháčov naplniť. Na fakulte je pravidelne vykonávané hodnotenie kvality pedagogického procesu, a to nielen formou hospitácií gestormi jednotlivých predmetov alebo členmi pedagogickej komisie dekana, ale aj študentmi. Výsledky sú pravidelne vyhodnocované a závery realizované pri odstraňovaní nedostatkov priamo na katedrách.

   Internacionalizácia vzdelávania je súčasťou medzinárodných aktivít fakulty, a patrí do nej výučba predmetov v anglickom jazyku, mobility študentov a učiteľov v rámci medzinárodných programov Erasmus, Ceepus, dvojstranných zmlúv a ďalších. Pozitívny je trend zvyšovania týchto aktivít, ktorý podporuje prijatý a realizovaný kreditový systém ECTS.

   K zvyšovaniu kvality vzdelávania nemalou mierou prispievajú vzdelávacie projekty Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry (KEGA) orientované na tvorbu, inováciu a modernizáciu učebníc, učebných a didaktických pomôcok pre výučbu akreditovaných študijných programov. Okrem prínosu konkrétnych výsledkov riešenia (učebnice, e-knihy, modernizované špecializované výučbové laboratóriá) projektov pre vzdelávanie, je dôležitá aj finančná stránka týchto projektov, ktorá prospieva k intelektuálnemu a materiálnemu rozvoju fakulty

   Dôležitým prvkom zvyšovania kvality vzdelávacieho procesu je študentská vedecká činnosť, ktorá vytvára priestor pre individuálnu prácu učiteľa so študentmi, posilňuje schopnosť samostatného rozvíjania tvorivých schopností a podstatne prispieva k odbornému rastu a budúcej profesionálnej orientácii študenta. Tradíciou je každoročná súťaž vedeckých prác študentov I. a II. stupňa štúdia a zvlášť doktorandov za účasti kolegov z iných fakúlt príbuznej orientácie zo Slovenska aj zo zahraničia.

   Do systému vysokoškolskej prípravy na fakulte patrí aj prax študentov, ktorej hlavným cieľom je získavanie poznatkov a uplatňovanie návykov pri poznávaní výrobných procesov a technológií agroekosystému pri výrobe, spracovaní a uskladňovaní rastlinných a živočíšnych komodít. Na bakalárskom stupni štúdia je to 4-týždňová prevádzková prax, ktorá je organizovaná prevažne skupinovou formou vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku, s.r.o.

   Na inžinierskom stupni štúdia je vykonávaná odborná prax v rozsahu 6. týždňov individuálnou formou a je orientovaná na zdokonaľovanie laboratórnych zručností pri mikrobiologických, chemických, senzorických analýzach surovín a potravín a pri získavaní zručností pri riadení technologických postupov výroby, kontrole hygieny a bezpečnosti potravín. Študenti ju absolvujú v podnikoch potravinárskeho priemyslu, vedecko-výskumných a kontrolných inštitúciách, laboratóriách katedier, na ktorých riešia diplomovú prácu, alebo na výskumných ústavoch a univerzitách v zahraničí.

   Ďalšie vzdelávanie zabezpečuje fakulta na úrovni Univerzity tretieho veku v kurze Potraviny, výživa a zdravie alebo v špecializovaných kurzoch celoživotného vzdelávania a Letnej škole bezpečnosti potravín.

   Doktorandské štúdium predstavuje najvyšší stupeň poskytovaného vzdelávania v študijných programoch „Biotechnológie“, „Molekulárna biológia“ a „Technológia potravín“, ktoré má fakulta akreditované v dennej forme na 4 roky štúdia a v externej forme na 5 rokov štúdia. O doktorandské štúdium je veľký záujem nielen študentov zo Slovenska, ale fakulta poskytuje vzdelávanie aj doktorandom zo zahraničia - Srbsko, Rumunsko, India, Irak, Sudán, Afganistan, Uzbekistan, ktorí získali rôzne formy štipendií alebo si štúdium hradia z vlastných zdrojov. Počas existencie fakulty absolvovalo doktorandské štúdium obhajobou dizertačnej práce 107 absolventov. V aktuálnom akademickom roku 2013/2014 aktívne študuje III. stupeň denného a externého štúdia 71 doktorandov.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva spolu s Universitou Degli Studi Del Molise, Campobaso Taliansko a University of Technology and Life Sciences, Bydgoscz Poľsko vytvorili v roku 2007 spoločný medzinárodný doktorandský študijný program „Welfare – Biotechnology and Quality of Animal Production“, ktorý sa úspešne rozvíja a je významným edukačným programom európskeho významu. Absolventi úspešne obhájili dizertačné práce pred medzinárodnou komisiou v roku 2012 a 2013.

   Výsledky vedeckej časti štúdia doktorandov fakulty sú v rámci SPU najlepšie hodnotené, pretože napr. v roku 2011 boli doktorandi autormi 113 vedeckých článkov a ich práce boli 81-krát citované, v roku 2012 doktorandi odpublikovali 302 prác a citačných výstupov bolo 86 a v roku2013 bolo zatiaľ uverejnených 204 prác .

   Bez dobrého a cielene orientovaného výskumu a rozvoja vedeckého poznania nemôže byť ani kvalifikovaný pedagogický proces, vrátane rozvoja osobnosti učiteľa. Kľúčové smery vedecko-výskumnej činnosti fakulty sú zamerané a orientované tak, aby bol podporený rozvoj jednotlivých študijných programov a súčasne aj zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry pracoviska. Pozornosť je venovaná predovšetkým aktuálnym a perspektívnym úlohám, ktoré súvisia s biotechnológiami, agropotravinárstvom, biodiverzitou, bezpečnosťou a kvalitou potravín nielen na úrovni SR, ale aj v širších medzinárodných súvislostiach.

   V oblasti biotechnologického výskumu je na fakulte pozornosť sústredená na využívanie moderných molekulárno-biologických metód pri analýzach markerov kvality rastlinných surovín a stanovenia alergénov v potravinách. Mikrobiálne biotechnológie využívajú baktérie, mikroskopické huby a kvasinky na prípravu enzýmov, sacharidov a mikroelementmi obohatených buniek využiteľných na úpravu nutričných vlastností surovín a potravín. V oblasti živočíšnych biotechnológií sa vedecká práca sústreďuje na výskum účinkov prírodných protekčných látok ako sú peľ, propolis, resveratrol, probiotiká, výskum škodlivých a nebezpečných látok, akými sú napr. mykotoxíny a ťažké kovy. Významná je oblasť moderných embryotechnológií a výskumu kmeňových buniek hospodárskych zvierat.

   V oblasti potravinárskeho výskumu je pozornosť sústredená na bezpečnosť potravového reťazca z hľadiska obsahu rizikových kovov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, ako aj na skúmanie vzťahu kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia ku hygienickej kvalite potravinových surovín. Veľký význam má analýza výskytu a možnosti vstupu rizikových skupín mikroorganizmov do potravín živočíšneho pôvodu, výskum bioaktívnych zložiek s pozitívnym vplyvom na ľudské zdravie a možnosti pozitívneho ovplyvňovania ich zmien v potravinách a ich využitie pri výrobe potravín s definovanými vlastnosťami, tzv. potravín s pridanou hodnotou (funkčné potraviny).

   Priamou reakciou na požiadavky praxe je výskum zameraný na optimalizáciu režimu prípravy pšeničného cesta, sledovanie a hodnotenie reologických modelov správania sa pekárskych polotovarov a ich vzťahu ku kvalite finálnych výrobkov, hodnotenie kvality sladovníckeho jačmeňa z hľadiska jeho ďalšieho spracovania na slad a pivo a optimalizáciu sladovníckych a pivovarských technológií. Na produkciu potravín živočíšneho pôvodu sú zamerané vedecké práce týkajúce sa prípravy nových druhov syrov, bezpečnej produkcie hydinového mäsa a hľadania spoľahlivých metód autentifikácie mlieka, resp. ďalších potravín.

   Na fakulte aktívne pracujú unikátne laboratóriá - Referenčné reologické laboratórium a Laboratórium kvantifikácie motility a charakteristiky celulárnych a subcelulárnych štruktúr. Od roku 2010 sa v spolupráci s Chemickým ústavom Slovenskej akadémie vied buduje Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu. Úlohou centra excelencie je výraznou mierou skvalitniť materiálno – technické vybavenie fakulty tak, aby sa pomocou špičkovej prístrojovej techniky výrazne skvalitnila práca v oblasti biotechnologického výskumu, vytvorili sa podmienky pre medzinárodnú spoluprácu pri riešení vedeckých projektov, ale aj pre výchovu doktorandov.

   Od založenia fakulty sme riešili alebo sme sa zúčastňovali riešenia viacerých medzinárodných projektov, napr. projektu Leonardo da Vinci „From Farm to Fork“ European Food Safety Legislation. Projekty zamerané na problematiku hodnotenia kvality chlebopekárskych surovín a optimalizáciu pekárskych technológií boli riešené v spolupráci s univerzitou v Novom Sade v Srbsku, Európskym inštitútom pre pekárske technológie a nemeckom Bremenhavene alebo s Polytechnickou univerzitou v španielskej Valencii. Na fakulte sa rozvíja spolupráca s Univerzitou v slovinskej Ljubljane a so Szent István University v Gődőllő, s ktorými sa rieši problematika prípravy potravín s využitím menej tradičných rastlinných surovín ale aj vplyvu environmentálnej záťaže pôd na kvalitu potravinárskych surovín.

   Výsledkami medzinárodnej spolupráce s agrobiotechnologickým centrom poľnohospodárskej univerzity vo Viedni a v Tullne sú unikátne poznatky o mikroskopických hubách a ich vplyve na životné prostredie v obytných priestoroch. Dlhoročná spolupráca s pedagogickou univerzitou v poľskom Krakowe, ako aj so Szent István University v maďarskom Gődőllő prináša excelentné vedecké publikácie, ktoré sú venované vplyvom rôznych environmentálnych faktorov na vybrané parametre zdravia živočíchov, vplyvom rizikových prvkov na antioxidačný status organizmu. V spolupráci s pracovníkmi Poznaňského technologického parku bol riešený projekt 6. Rámcového programu a projekt „Biotechnológie a kvalita živočíšnych produktov, ERASMUS intenzívny program“.

   Vedecké projekty riešené na fakulte prinášajú nové poznatky, ktoré sú bezprostredne prenášané do vzdelávacieho procesu, umožňujú riešenie kvalitných experimentálnych záverečných a dizertačných prác, sú publikované v kvalitných vedeckých periodikách a významnou mierou prispievajú k financovaniu fakulty.

   Počas existencie fakulty získali jej pracovníci, doktorandi a ostatní študenti mnohé významné domáce aj zahraničné ocenenia, ako sú ceny prezidenta republiky pre študentskú osobnosť roka, ceny rektora SPU za vynikajúce výsledky vedeckej práce alebo za výnimočne kvalitnú publikačnú aktivitu, ocenenia vedeckých a spoločenských inštitúcií a riadiacich orgánov miestnej, regionálnej a štátnej správy.

Významné ocenenia dostali:

- Mgr. Želmíra Gregáňová, Cena ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2003, mladým vedcom do 35 rokov.

- Doc. MVDr. Peter Massányi, PhD.,Čestné uznanie za významnú publikačnú činnosť,získavanie nových projektov ako aj propagáciu pracoviská doma aj v zahraničí. Ocenenie udelil Klub vedeckotechnických žurnalistov SSN, 2005.

- Ing. Marcela Kramárová, PhD., Cena ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2005, mladým vedcom do 35 rokov.

- Udelenie titulu Fakulte biotechnológie a potravinárstva „Zlatý kosák“ za Monografiu z oblasti kvality a bezpečnosti potravín a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Agrokomplex 2007.

- Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD, Študentská osobnosť Slovenska šk. rok 2010/2011.

- Ing. Lukáš Hleba, PhD., Študentská osobnosť Slovenska šk. rok 2011/2012.

- Ing. Jaromír Vašíček, PhD., Študentská osobnosť Slovenska šk. rok 2012/2013.

- Prof. h. c. prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc., Vyznamenanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadný prínos v oblasti vedy a techniky. Udelená bola Veľká medaila Samuela Mikovíniho udeľovaná za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky.

   V snahe zviditeľňovať fakultu a vedecké práce jej pracovníkov, ako aj iných prispievateľov a zároveň neustále zvyšovať kvalitu publikačnej činnosti a jej prezentáciu doma i v zahraničí vychádza od roku 2011 v spolupráci s fakultou vedecký časopis Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, ktorý je obsahovo zameraný na vedecké práce z oblasti poľnohospodárskej mikrobiológie, biotechnológie a potravinárskych vied. V spolupráci s HACCP Consulting je vydávaný vedecký časopis Potravinárstvo.

   V budúcnosti sa bude výskumná práca na fakulte naďalej orientovať na aktuálne a perspektívne otázky súvisiace s biotechnológiami a agropotravinárstvom, pričom bude nevyhnutnou podmienkou zvyšovania výkonnosti pracovísk fakulty vo vedecko-výskumnej činnosti aktívna účasť v medzinárodných výskumných projektoch a úspešnosť získavania domácich grantov. Perspektívnym riešením je zapojenie sa fakulty do projektu operačného programu Výskum a vývoj štrukturálnych fondov Európskej únie, ktorého cieľom bude vybudovanie výskumného centra AgroBioTech, výskumnej bázy vybavenej najmodernejšou prístrojovou technikou. Významná je účasť v riešení operačných programov EÚ veda a výskum a cielená orientácia pre uplatnenie sa v aktivitách HORIZONT 2020.

Fakulta v pedagogickej, vedeckej i spoločenskej orientácii je inštitúciou s reálnym pôsobením a víziou užitočnej budúcnosti.