INŽINIERSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

1. Technológia potravín (TNi)

 • Garant: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
 • Štúdium sa uskutočňuje v dennej forme.

2. Agrobiotechnológie (ATi)

 • Garant:prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
 • Štúdium sa uskutočňuje v dennej forme.

3. Aplikovaná biológia (ABi)

 • Garant: prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.
 • Štúdium sa uskutočňuje v dennej forme.

4. Bezpečnosť a kontrola potravín (BKi)

 • Garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
 • Štúdium sa uskutočňuje v dennej a externej forme.

Študijné plány

viď Študijná príručka

Profil a uplatnenie absolventa

Študijný program : TECHNOLÓGIA POTRAVÍN (TNi)

Garant študijného programu : prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.

Profil absolventa

Absolvent ovláda problematiku technológií potravín poľnohospodárskeho pôvodu. Je pripravený uplatniť sa v riadení výrobných procesov podnikov agropotravinárskeho sektoru rôzneho typu, so širokým zameraním na technológie potravín, tak rastlinného ako aj živočíšneho pôvodu a zužitkovanie vznikajúcich vedľajších produktov.

Na základe absolvovania povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov študijného plánu absolvent:

 • Ovláda moderné spôsoby spracovania rastlinných a živočíšnych produktov z pohľadu zachovania nutričnej, hygienickej a senzorickej hodnoty z nich vyrábaných potravín. Vie pracovať s literatúrou, informáciami, udržiavať kontakt s vývojom svojej profesie.
 • Je preto schopný uplatniť sa v riadiacej tímovej práci výrobných procesov podnikov rôzneho typu zameraných na potraviny.
 • Uplatnenie je podporené teoretickými poznatkami konštrukčných prvkov, funkčnosti, technických a technologických princípov procesov kompletných výrobných liniek a regulačnej techniky pri rešpektovaní kvality (biologickej podstaty) finálnych produktov, ekologických požiadaviek a rentability výroby.

Na základe získaných praktických poznatkov z oblasti technologických postupov spracovania poľnohospodárskych komodít, založené na súčasnom stave poznania, absolvent dokáže:

 • aplikovať vedecké, technické, sociálne princípy do zachovania kvality prírodných zdrojov potravín a ich efektívneho využitia s osobitným zreteľom na regionálnu politiku v zmysle požiadaviek EÚ,
 • kreatívne pristupovať k inovácii výrobkov,
 • kriticky analyzovať a navrhovať komplexné riešenia.
Uplatnenie absolventa

Absolventi nájdu možnosť uplatnenia v podnikoch a akciových spoločnostiach rôznych typov: malo-, veľkoprevádzky, kombináty so širokým spektrom technológií potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.

V poradenstve, vzdelávacích a výskumných inštitúciách – v združeniach pestovateľov, chovateľov, spracovateľov (efektívna práca v tíme ako člen, prípadne vedúci), v poľnohospodárskom školstve (stredné, vysoké) a agropotravinárskom výskume.

V inštitúciách odbornej správy v oblasti zachovania kvality a zdravotnej nezávadnosti potravín, s osobitným zreteľom na regionálnu politiku a efektívne uplatnenie sa SR na európskom (svetovom) potravinárskom trhu.

V organizáciách pripravujúcich štandardy/normy pre potravinárske suroviny a potraviny.

Študijný program : APLIKOVANÁ BIOLÓGIA (ABi)

Garant študijného programu : prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.

Profil absolventa

Absolvent študijného programu aplikovaná biológia disponuje poznatkami z genetickej, štrukturálnej a molekulárnej podstaty biosyntetických procesov produkčných a reprodukčných schopností organizmov. Ovláda biochemické, analytické a mikrobiologické metódy, je zručný v technikách génového inžinierstva pri cielenej konštrukcii nových vysokoprodukčných odrôd, plemien, vrátane geneticky modifikovaných organizmov pre špeciálne aplikácie. Disponuje vedomosťami z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Absolvent študijného programu aplikovaná biológia dokáže samostatne a tvorivo realizovať molekulové a bunkové techniky pre mapovanie, charakterizovanie a cielenú úpravu genómu, vrátane metód a techník pre identifikáciu molekulárnych markérov hospodársky významných vlastností organizmov.

Uplatnenia absolventa:

Absolvent študijného programu aplikovaná biológia je pripravený pôsobiť predovšetkým vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách zameraných na oblasť molekulárnej biológie a životného prostredia. Tvorivo dokáže aplikovať získané odborné vedomosti v štátnej správe pri ochrane a tvorbe životného prostredia. Uplatnenie nájde v šľachtiteľskej praxi pri riešení cielenej tvorby nového genetického materiálu na úrovni molekulovej genetiky. Svoju sebarealizáciu nájde aj v potravinárskom priemysle, kde aktívne pôsobí pri inovácii zdravých a funkčne neškodných potravín, prípadne potravín podporujúcich zdravie konzumenta. Dokáže komunikovať vo svetovom jazyku a aktívne ovláda informačné a komunikačné technológie.

Študijný program : AGROBIOTECHNOLÓGIE (ATi)

Garant študijného programu: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Profil absolventa

Absolvent študijného programu biotechnológie, má vedomosti o podstate biologických,   biochemických, biotechnologických a bioinžinierskych procesov, spojených s uplatnením moderných biotechnologických metód a techník kultivácie mikroorganizmov, tkanivových kultúr, prípravy biologicky významných látok, transformácie rôznych substrátov. Dokáže aplikovať metódy analýzy biologického materiálu vrátane  mapovania genómu živých organizmov, metódy a postupy jeho úpravy, genetickej modifikácie, izolácie a identifikácie génov a molekulárnych markerov. Absolvent má znalosti o poľnohospodárskych, potravinárskych, farmaceutických, chemických a environmentálnych biotechnológiách. Uplatní sa v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, vo výrobných biotechnologických prevádzkach.      

Uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu biotechnológie je schopný tvorivo aplikovať získané  poznatky pri vývoji a riadení biotechnologických výrob.  V príbuzných oblastiach dokáže modelovať, simulovať a kontrolovať biotechnologické postupy  a optimalizovať výrobné procesy.  Absolvent má vedomosti a zručnosti pre hodnotenie surovín   z hľadiska ich možného biotechnologického spracovania aplikáciou fyzikálno-chemických a biologických metód analýzy i ekonomického a legislatívneho posúdenia výsledných efektov. Výskumnú prácu realizuje s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti a má schopnosti trvalým samoštúdiom udržiavať kontakt s rozvojom vedných disciplín tvoriacich biotechnológie. Uplatní sa v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, vo výrobných biotechnologických prevádzkach.      

Študijný program : BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN (BKi)

Garant študijného programu: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Profil absolventa:

Absolvent ovláda princípy mikrobiologickej a chemickej bezpečnosti potravín horizontálne aj vertikálne, uplatňovanie integrovaného prístupu z farmy po stôl a od stola po farmu. Zabezpečuje a riadi vysledovateľnosť potravín, vyhodnocovanie informácií a ich analýzu z rýchleho výstražného systému a  stiahnutie výrobkov z trhu. Aplikuje, rozvíja a vyhodnocuje systém analýzy rizika s využívaním matematických a prediktívnych modelov v zmysle preventívneho princípu v záujme ochrany zdravia ľudí a komunikácie o bezpečnosti produkovaných potravín.

Na základe absolvovania povinných a povinne voliteľných predmetov študijného plánu absolvent:

 • získa a uplatňuje zásady vysledovateľnosti surovín a potravín v celom reťazci ich produkcie   a aplikuje   ich na konkrétne podmienky potravinárskeho podniku,
 • získa a uplatňuje poznatky o stratégii analýzy rizík na vedeckom základe v zmysle   hodnotenia riadenia   a komunikácie,
 • aplikuje poznatky matematických modelov, štatistického vyhodnocovania javov a ich     uplatnenie  v riadiacej práci,
 • využíva moderné analytické metódy na kontrolu potravín, na ich autentifikáciu, resp. falšovanie,
 •  odborne sa vyjadruje k návrhom legislatívy, na jej základe navrhuje zmeny napr.  v označovaní potravín,  v uvádzaní výživových a zdravotných tvrdení na potravinách a pod.,
 • ovláda systémy certifikácie, akreditácie, organizovania auditov na úrovni podniku aj   u dodávateľov,
 • ovláda potravinárske informačné systémy a databázy, riadi a dokumentuje systém vnútornej  kontroly   v podniku v rámci tímu pre bezpečnosť potravín a vrcholového manažmentu,
 • analyzuje, dokumentuje a vyhodnocuje krízové situácie s identifikáciou možných rizík na úrovni   podniku aj pri komunikácii s verejnosťou a médiami,
 • riadi, kontroluje a usmerňuje činnosť krízového tímu,
 • aplikuje inžinierske metódy a postupy pri konzervovaní potravín, senzorickej analýze  potravín   a mikrobiologickej a fyzikálno-chemickej analýze potravín,
 • vykonáva predikciu a prevenciu alimentárnych ochorení, toxikologických a mykologických  vyšetrení,
 • riadi a usmerňuje činnosť podnikového laboratória, ovláda a zabezpečuje chod činností akreditovaného  laboratória na kontrolu potravín,
 • aplikuje poznatky ISO noriem a štandardov kvality a bezpečnosti potravín,
 • zavádza a vyhodnocuje vývojové štúdie nových výrobkov
Uplatnenie absolventa

Absolventi sa uplatnia v potravinárskych podnikoch  v tímoch pre bezpečnosť potravín, v podnikových laboratóriách a na úseku riadenia, kontroly a auditov. Uplatnenie nájdu v štátnych aj privátnych laboratóriách zameraných na kontrolu a bezpečnosť potravín, uplatnia sa v rámci poradensko-konzultačných služieb, v oblasti  systémov akreditácie v potravinárstve, tvorby legislatívy, odhadovania rizík v potravinárstve. Široké uplatnenie nájdu aj v oblasti riadenia bezpečnosti  v distribučnej a obchodnej sfére ako aj vo verejnom stravovaní. Uplatnenie nájdu aj v potravinárskom školstve, v štátnych orgánoch,  v zahraničných kontrolných inštitúciách, v rámci spolupráce s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, vo vedeckých paneloch a pracovných skupinách.