Všeobecné informácie

Gestor:
Ing. Dagmar Kozelová, PhD.
Adresa:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Tel.: 037 / 6414609
email: Dagmar.Kozelova@uniag.sk
Konzultácie:
streda 13,30 - 15,00


PRAX
  V profilovaní absolventov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia má nezastupiteľné miesto prax študentov. Cieľom praxe študentov je získať praktické vedomosti, potrebné návyky a technologickú zručnosť z výrobných a pracovných postupov i metód, ktoré tvoria súčasť študijného programu. Prax študentov sprostredkováva spojenie fakulty s výrobnými, kontrolnými, riadiacimi a vedecko-výskumnými pracoviskami pričom získané poznatky absolventi praxe majú možnosť po ukončení štúdia uplatniť vo výrobnej a riadiacej sfére. Počas štúdia je určené študentom bakalárskeho štúdia absolvovať 4 týždne a študentom inžinierskeho štúdia absolvovať 6 týždňov praxe.

        Rozdelenie praxe podľa jednotlivých stupňov je nasledovné:

Študijný program

bakalárske štúdium

inžinierske štúdium

semester

 

2.

4.

8.-10.

Aplikovaná biológia

i

2T (Z)

2T (Z)

 

Agropotravinárstvo

i

2T (Z)

2T(Z)

 

Agrobiotechnológie

i

2T (Z)

2T(Z)

 

Bezpečnosť a kontrola potravín

i

2T (Z)

2T (Z)

 

Vinárstvo

I

2T (Z)

2T (Z)

 

Biotechnológie

 

 

 

6T (Z )

Aplikovaná biológia

 

 

 

6T (Z )

Technológia potravín

 

 

 

6T (Z )

Bezpečnosť a kontrola potravín

 

 

 

6T (Z )

Z – zápočet,  i – inštruktáž,  T – týždeň

Originál vyplnenej dohody o prevádzkovej/odbornej praxi je potrebné minimálne jeden týždeň pred nástupom na prax doručiť gestorovi praxe.

Vyhodnotenie praxe:
Študent je povinný po ukončení praxe vypracovať písomnú správu a osobne ju doručiť gestorovi praxe.

Názov praxe

- prevádzková prax :  2. – 4. semester -  individuálna počas letných prázdnin (3 kredity za 2 týždne, 4 týždne - 6 kreditov za  bakalársky stupeň)     
- odborná prax :  8. – 10. semester – počas letných prázdnin (6 týždňov) spolu 10  kreditov za predmet, je možné odbornú prax realizovať aj v priebehu 10. semestra (maximálne 4 týždne na odbornej katedre).