Projekty FBP

 

CEEPUS
Biológia, biotechnológie a potravinárstvo
Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD

COST (European Cooperation in Science and Technology)
Celoeurópska sieť v biológii genómu králika (RGB-Net)
Garant: doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

COST FA 1202: Európsky Network alebo znižovanie bakteriálnej kolonizácie a jej stálosť v potravinách a prostredia pri spracovaní potravín
Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Spoločné postupy na veľkých zvieracích modeloch (SALAAM)
Garant: doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Tempus
Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of Uzbekistan (544445-TEMPUS-1-2013-1- IT-TEMPUS-SMHES)
Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v Tajikistane
Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.