Prihlasovanie  sa na štúdium

 

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SPU V NITRE

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,

tel.: 037/641 5386, 641 5384, fax: 037/641 5387

studfbp@uniag.sk, http://www.fbp.uniag.sk

 

Termín podania prihlášky do:

16.06.2017

 

Termín prijímacieho konania na

11.07.2017

 

Požadované doklady:

- prihláška na II. stupeň

- potvrdenie od lekára na prihláške alebo na výmennom lístku

- doklad o zaplatení poplatku za PK

- životopis

- overený diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu  príp. potvrdenie o štátnej skúške 

 

Termín konania Dňa otvorených dverí:

03. februára 2017 o 10,00 h v posluchárni "CH" SPU v Nitre

a

17. marca 2017 o 10,00 h v posluchárni "A-01" SPU v Nitre

 

Poplatok za prijímacie konanie:

Výšky poplatkov za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na študijné programy FBP pre akademický rok 2017/2018 sú:

Inžiniersky študijný program:

40 € (papierová prihláška)

38 € (elektronická prihláška)

 

Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:

- pri elektronickej prihláške – POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,

- pri klasickej prihláške (papierový formulár, ktorý ste si zakúpili v ŠEVTe, alebo ste dostali v škole a pod.) – odporúčame ako najvhodnejší spôsob úhrady POPLATKU cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, určite NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

POPLATOK za prijímacie konanie: cez internetbanking, príp. bankovým prevodom:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

o číslo bankového účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

o konštantný symbol (KS) 0558

o variabilný symbol (VS) 105900

o špecifický symbol (ŠS) 105900721

o správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Názov príjemca platby:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,

Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

 

Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

o číslo bankového účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

o BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

o konštantný symbol (KS) 0558

o variabilný symbol (VS) 105900

o špecifický symbol (ŠS) 105900721

o správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Názov príjemca platby:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,

Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

 

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

 

Elektronická prihláška na štúdium na SPU

 

Akreditované študijné programy

Inžinierske štúdium - II. stupeň Forma štúdia Trvanie v rokoch PP *
agrobiotechnológie D 2 20
aplikovaná biológia D,E 2/3 30/20
bezpečnosť a kontrola potravín D,E 2/3 60/60
technológia potravín D 2 40

* Plánovaný počet prijatých študentov môže byť upravený v zmysle Štatútu SPU v Nitre.

 

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium druhého stupňa, je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a úspešné ukončenie štátnou skúškou.

 

Všeobecné údaje o prijímacom konaní a povinné prílohy

– Uchádzači o inžinierske študijné programy priložia overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu, overenú kópiu dodatku diplomu (overený výpis skúšok absolvovaných na 1. stupni štúdia), overenú kópiu vysvedčenia, životopis, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a doklad o úhrade za prijímacie konanie.

 

Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi Ing. Eva Ivanišová, PhD., Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov tel.: 037/641 4421, e-mail: Eva.Ivanisova@uniag.sk

 

Uplatnenie absolventov

Študijné programy FBP SPU sú koncipované tak, aby jej absolventi mohli nájsť uplatnenie v širokej oblasti poľnohospodársko-potravinárskeho sektora. Podľa profilu jednotlivých programov sa absolventi môžu uplatniť v poľnohospodárskych a potravinárskych organizáciách, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, v kontrolných a skúšobných organizáciách agropotravinárskeho komplexu, v podnikoch pre vnútorný a medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami, v úradoch územného plánovania a ochrany prírody, v štátnej správe národných parkov, v školstve a i. Profily absolventov jednotlivých študijných programov a ich uplatnenie sú zverejnené na internetovej stránke fakulty – http://www.fbp.uniag.sk/.