Prihlasovanie  sa na štúdium

 

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SPU V NITRE

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,

tel.: 037/641 5386, 641 5384, fax: 037/641 5387 studfbp@uniag.sk,

http://www.fbp.uniag.sk

 

 

Termín podania prihlášky na I. stupeň štúdia:

do 30.04.2017

 Prijímacie pohovory:

08. - 09.06.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. kolo podania prihlášky na I.stupeň.

 

Termín je od 13.5.2017 do 14.7.2017.

 

Prijímacie konanie  bez osobnej účasti uchádzača:

21.7.2017

[nbsp]Požadované doklady:

- prihláška na I. stupeň

- potvrdenie od lekára na prihláške alebo na výmennom lístku

- doklad o zaplatení poplatku za PK (poštovú zloženku neakceptujeme!)

- životopis

- overené  kópie  vysvedčení zo strednej školy  a  overené maturitné vysvedčenie poslať    

  spolu  s  prihláškou

 

Poplatok za prijímacie konanie:

Výšky poplatkov za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na študijné programy FBP pre akademický rok 2017/2018  sú:

Bakalársky študijný program:

40 € (papierová prihláška)

38 € ( elektronická prihláška)

 

Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:

- pri elektronickej prihláške – POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,

- pri klasickej prihláške (papierový formulár, ktorý ste si zakúpili v ŠEVTe, alebo ste dostali v škole a pod.) – odporúčame ako najvhodnejší spôsob úhrady POPLATKU cez internetbanking, príp. bankovým prevodom.

 

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

POPLATOK za prijímacie konanie: cez internetbanking, príp. bankovým prevodom:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

o číslo bankového účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

o konštantný symbol (KS) 0558

o variabilný symbol (VS) 105900

o špecifický symbol (ŠS) 105900721

o správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Názov príjemca platby:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,

Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

 

 

Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

o číslo bankového účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

o BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

o konštantný symbol (KS) 0558

o variabilný symbol (VS) 105900

o špecifický symbol (ŠS) 105900721

o správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Názov príjemca platby:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,

Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

 

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

 

Akreditované študijné programy

Bakalárske štúdium - I. stupeň

Forma štúdia

Trvanie v rokoch

PP *

agrobiotechnológie

D

3

40

agropotravinárstvo

D

3

40

aplikovaná biológia

D,E

3/4

50/20

bezpečnosť a kontrola potravín

D,E

3/4

80/40

potraviny a technológie v gastronómii

D

3

40

vinárstvo

D,E

3/4

40/20

* Plánovaný počet prijatých študentov môže byť upravený v zmysle Štatútu SPU v Nitre.

 

Podmienky prijatia

Uchádzači o štúdium budú zaradení podľa bodového hodnotenia získaného na základe výsledkov štúdia na strednej škole a výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške. V hodnotení budú zvýhodnení uchádzači, ktorí v priebehu stredoškolského štúdia a na maturitnej skúške absolvovali predmety chémia a biológia. Bodový limit pre prijatie bude stanovený prijímacou komisiou na základe počtu prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy a aktuálneho bodového hodnotenia uchádzačov o štúdium

Zahraniční uchádzači o štúdium sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. O štúdium sa môžu uchádzať po úspešnom absolvovaní jazykovej prípravy na Ústave jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave.

Uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní predložiť:

• Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní - predkladá uchádzač, ak doklad o vzdelaní bol vydaný zahraničnou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká republika, Chorvátska republika, Maďarská republika, Spolková republika Nemecko, Poľská republika, Rumunsko) alebo

• Rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu (nostrifikácia dokladu) - predkladá uchádzač z ostatných štátov.

Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo Rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu o vzdelaní vydáva Obvodný úrad SR príslušný podľa miesta trvalého pobytu uchádzača, v prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR - Obvodný úrad Nitra, odbor školstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.

Prijímacie konanie – bez prijímacích skúšok

Uchádzači o štúdium budú prijímaní sú podľa umiestnenia v poradovníku zostavenom počítačom na základe výsledkov dosiahnutých počas štúdia na strednej škole a maturitnej skúške. Pri naplnení plánovaného počtu študentov na príslušný študijný program môže dekan prijať ďalších uchádzačov v poradí spĺňajúcich podmienky na iný študijný program fakulty. Po prijímacom konaní dostane uchádzač iba jedno vyjadrenie o prijatí, resp. neprijatí, komplexne za všetky študijné programy, na ktoré sa hlásil.

 

Všeobecné údaje o prijímacom konaní a povinné prílohy

– Absolventi stredných škôl posielajú prihlášky na (1. stupeň) bakalárske študijné programy.

– Na jednu prihlášku je možné uviesť aj viac (2) študijných programov fakulty – v poradí záujmu o tieto programy.

– V prihláške je potrebné potvrdiť zdravotnú spôsobilosť k vysokoškolskému štúdiu (na druhej strane prihlášky).

– K prihláške priložiť životopis a uchádzači, ktorí nematurujú v tomto školskom roku, aj overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

– Fakulta zašle informácie o prijímacom konaní najneskôr do 20. mája 2017 iba tým prihláseným uchádzačom 1.stupňa, ktorí k prihláške priložia aj doklad o zaplatení poplatku za prij. konanie

– Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa štúdia môžu študenti pokračovať v inžinierskom štúdiu na niektorom z uvedených študijných programov. Základnou podmienkou prijatia na štúdium druhého stupňa, je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a úspešné ukončenie štátnou skúškou.

 

Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi:

Ing. Eva Ivanišová, PhD., Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov tel.: 037/641 4421, e-mail: Eva.Ivanisova@uniag.sk

 

Uplatnenie absolventov

Študijné programy FBP SPU sú koncipované tak, aby jej absolventi mohli nájsť uplatnenie v širokej oblasti poľnohospodársko-potravinárskeho sektora. Podľa profilu jednotlivých programov sa absolventi môžu uplatniť v poľnohospodárskych a potravinárskych organizáciách, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, v kontrolných a skúšobných organizáciách agropotravinárskeho komplexu, v podnikoch pre vnútorný a medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami, v úradoch územného plánovania a ochrany prírody, v štátnej správe národných parkov, v školstve a i. Profily absolventov jednotlivých študijných programov a ich uplatnenie sú zverejnené na internetovej stránke fakulty – http://www.fbp.uniag.sk/.