Podmienky prijatia na inžinierske študijné programy

 

  1.   Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijných programov druhého stupňa na FBP SPU v Nitre je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v rovnakom, alebo príbuznom študijnom odbore a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.
  2.   Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni, ktorí skončili bakalárske štúdium na FBP budú prijímaní na základe dosiahnutých študijných  výsledkov na prvom  stupni vysokoškolského štúdia a výsledkov dosiahnutých   na štátnej skúške. Počty prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy, sú limitované; pri prijímaní rozhoduje počet bodov získaný za dosiahnutý študijný priemer na bakalárskom štúdiu a na štátnej skúške.
  3.   Uchádzačom o štúdium študijných programov na druhom stupni vysokoškolského štúdia , ktorí ukončili bakalárske štúdium na inej fakulte (resp. vysokej škole) ako na FBP SPU v Nitre, bude upresnený študijný plán príslušného študijného programu, na ktorom majú záujem študovať v zmysle bodu 1.