Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FBP SPU
v Nitre pre akademický rok 2017/2018

 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FBP SPU v Nitre sa uskutočňuje podľa §56 a §57 zákona č. 175/2008 Z.z. o vysokých školách a v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre a Štatútu FBP SPU v Nitre.

 

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium v študijných programoch TECHNOLÓGIA POTRAVÍN, AGROBIOTECHNOLÓGIE, MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA.

1. Absolvovanie študijného programu druhého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.

2. Na prijímacej skúške uchádzač preukáže požadované vedomosti:

  • z oblasti zvoleného študijného odboru a programu formou odbornej ústnej skúšky súvisiacej s témou dizertačnej práce (50 bodov),
  • zo svetového jazyka, pričom sa od uchádzačov vyžaduje pokročilý stupeň znalosti svetového jazyka, formou písomného testu (40 bodov).

3. Pri prijímaní uchádzačov sa budú zohľadňovať aj doplňujúce aktivity, ktorými sú:

  • študijný priemer počas druhého stupňa štúdia na vysokej škole (max. 20 bodov za študijný priemer 1,0 a za každé zvýšenie študijného priemeru o každú desatinu sa odpočítavajú 2 body),
  • dosiahnuté vynikajúce výsledky v súťažiach študentských vedeckých prác – aktívna účasť, umiestnenie (20 bodov),
  • úroveň vedeckej a odbornej publikačnej činnosti alebo riešenie závažných spoločenských úloh, ktorými prispel uchádzač k progresívnemu rozvoju v danej oblasti (10 bodov).

 

Bodové ohodnotenie prijímacej skúšky: odborná časť max. 100 bodov, jazyková skúška max. 40 bodov.

 

4. Pri uchádzačoch o externú formu štúdia sa odporúča, aby pracovali v odbore, resp. v príbuznom odbore.

5. Poradovník uchádzačov o štúdium bude zostavený na základe získaných bodov v jednotlivých oblastiach. Bodový limit pre prijatie na štúdium bude stanovený prijímacou komisiou na základe možností financovania štipendií doktorandov na FBP.

6. Poplatok za prijímacie konanie je 40 EUR (papierová forma prihlášky) a 38 EUR (elektronická forma prihlášky).

7. Termín prijímacej skúšky bude zverejnený na www.fbp.uniag.sk najneskôr 2 mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.

8. Počet prijatých uchádzačov o doktorandské štúdium v dennej forme štúdia závisí od možností financovania štipendií doktorandov na FBP.

 

Schválené v Akademickom senáte FBP SPU v Nitre dňa 14. 9. 2016