FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SPU V NITRE

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
tel.: 037/641 5386, 641 5384, fax: 037/641 5387
mail: studfbp@uniag.sk,
http://www.fbp.uniag.sk


Termín podania prihlášky na I. stupeň štúdia:
do 30.4.2018
Prijímacie pohovory:
7. - 8. 6.2018
Náhradný termín:
11.7.2018 *


Požadované doklady:

 • prihláška na I. stupeň
 • potvrdenie od lekára na prihláške alebo na výmennom lístku
 • doklad o zaplatení poplatku za PK (poštovú zloženku neakceptujeme! )
 • životopis
 • overené maturitné vysvedčenie
 • overené vysvedčenia zo strednej školy ( v prípade náhradného termínu )
  (originál a 1 overenú kópiu maturitného vysvedčenia a originály vysvedčení zo SŠ treba
  priniesť so sebou na PK)

*Náhradný termín prijímacieho konania je určený pre študentov, ktorí maturujú po termíne
riadneho prijímacieho konania na FBP SPU v Nitre alebo zašlú požadované dokumenty po
7.6.2018 a zároveň do 11.7.2018. Odporúčame odoslať materiály doporučenou poštou
najneskôr 6.7.2018 (piatok), tak aby ich mohla dňa 11.7.2017 prijímacia komisia vyhodnotiť.


Predbežný termín konania Dňa otvorených dverí:

- 9. februára 2018 v posluchárni „CH“ o 10 h
a
- 16. marca 2018 v posluchárni „CH“ o 10 h

 


Poplatok za prijímacie konanie:

Výšky poplatkov za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na študijné programy FBP
pre akademický rok 2018/2019 sú:

Bakalársky študijný program:

- 40 € ( papierová prihláška)
- 38 € ( elektronická prihláška)

Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:

 • pri elektronickej prihláške – POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného
  v elektronickej prihláške,
 • pri klasickej prihláške (papierový formulár, ktorý ste si zakúpili v ŠEVTe, alebo ste dostali v
  škole a pod.) – odporúčame ako najvhodnejší spôsob úhrady POPLATKU cez
  internetbanking, príp. bankovým prevodom.

 

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete
nasledovné údaje:

POPLATOK za prijímacie konanie: cez internetbanking, príp. bankovým prevodom:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

 • číslo bankového účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 105900
 • špecifický symbol (ŠS) 105900721
 • správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Názov príjemca platby:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

 

Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

 • číslo bankového účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
 • BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 105900
 • špecifický symbol (ŠS) 105900721
 • správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Názov príjemca platby:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s
identifikáciou Vašej platby.

 


Akreditované študijné programy

Bakalárske štúdium - I. stupeň Forma štúdia Trvanie v rokoch PP *
Agropotravinárstvo D 3 40
Agrobiotechnológie D 3 40
Aplikovaná biológia D, E 3, 4 50/20
Bezpečnosť a kontrola potravín D, E 3, 4 80/40
Potraviny a technológie v gastronómií D 3 40
Vinárstvo D, E 3, 4 40/20


* Plánovaný počet prijatých študentov môže byť upravený v zmysle Štatútu SPU v Nitre.


Podmienky prijatia

Uchádzači o štúdium budú zaradení podľa bodového hodnotenia získaného na základe
výsledkov štúdia na strednej škole a výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške. V
hodnotení budú zvýhodnení uchádzači, ktorí v priebehu stredoškolského štúdia a na
maturitnej skúške absolvovali predmety chémia a biológia. Bodový limit pre prijatie bude
stanovený prijímacou komisiou na základe počtu prijímaných študentov na jednotlivé
študijné programy a aktuálneho bodového hodnotenia uchádzačov o štúdium

Zahraniční uchádzači o štúdium sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej
republiky. O štúdium sa môžu uchádzať po úspešnom absolvovaní jazykovej prípravy na
Ústave jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave.


Uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní predložiť:

 • Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní - predkladá uchádzač, ak doklad o vzdelaní
  bol vydaný zahraničnou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní
  rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká republika, Chorvátska republika, Maďarská
  republika, Spolková republika Nemecko, Poľská republika, Rumunsko) alebo

 • Rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu (nostrifikácia dokladu) - predkladá uchádzač z
  ostatných štátov.

Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo Rozhodnutie o uznaní platnosti
dokladu o vzdelaní vydáva Obvodný úrad SR príslušný podľa miesta trvalého pobytu
uchádzača, v prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR - Obvodný úrad
Nitra, odbor školstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.

 

Prijímacie konanie – bez prijímacích skúšok

Uchádzači o štúdium budú prijímaní sú podľa umiestnenia v poradovníku zostavenom
počítačom na základe výsledkov dosiahnutých počas štúdia na strednej škole a maturitnej
skúške. Pri naplnení plánovaného počtu študentov na príslušný študijný program môže
dekan prijať ďalších uchádzačov v poradí spĺňajúcich podmienky na iný študijný program
fakulty. Po prijímacom konaní dostane uchádzač iba jedno vyjadrenie o prijatí, resp.
neprijatí, komplexne za všetky študijné programy, na ktoré sa hlásil.


Všeobecné údaje o prijímacom konaní a povinné prílohy

 • Absolventi stredných škôl posielajú prihlášky na (1. stupeň) bakalárske študijné programy.
 • Na jednu prihlášku je možné uviesť aj viac (3) študijných programov fakulty – v poradí
  záujmu o tieto programy.
 • V prihláške je potrebné potvrdiť zdravotnú spôsobilosť k vysokoškolskému štúdiu (na
  druhej strane prihlášky alebo na výmennom lístku ).
 • K prihláške priložiť životopis a aj overenú kópiu maturitného vysvedčenia.
 • K prihláške tiež treba priložiť doklad o zaplatení poplatku za PK.
 • Fakulta zašle informácie o prijímacom konaní najneskôr do 19. mája 2018 iba tým
  prihláseným uchádzačom 1.stupňa, ktorí k prihláške priložia aj doklad o zaplatení poplatku za
  prij. konanie
 • Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa štúdia môžu študenti pokračovať v
  inžinierskom štúdiu na niektorom z uvedených študijných programov. Základnou
  podmienkou prijatia na štúdium druhého stupňa, je absolvovanie študijného programu
  prvého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a úspešné ukončenie štátnou
  skúškou.

 

 


Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi:

Ing. Eva Ivanišová, PhD.,
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov tel.: 037/641 4421, e-mail:
Eva.Ivanisova@uniag.sk

 


Uplatnenie absolventov

Študijné programy FBP SPU sú koncipované tak, aby jej absolventi mohli nájsť uplatnenie v
širokej oblasti poľnohospodársko-potravinárskeho sektora. Podľa profilu jednotlivých
programov sa absolventi môžu uplatniť v poľnohospodárskych a potravinárskych
organizáciách, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, v kontrolných a skúšobných
organizáciách agropotravinárskeho komplexu, v podnikoch pre vnútorný a medzinárodný
obchod s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami, v úradoch územného plánovania a
ochrany prírody, v štátnej správe národných parkov, v školstve a i. Profily absolventov
jednotlivých študijných programov a ich uplatnenie sú zverejnené na internetovej stránke
fakulty – http://www.fbp.uniag.sk/.