Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy

 

   Uchádzači o štúdium budú zoradení podľa bodového hodnotenia získaného na základe výsledkov štúdia na strednej škole a výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške.

 V hodnotení budú zvýhodnení uchádzači, ktorí v priebehu stredoškolského štúdia a na maturitnej skúške absolvovali predmety chémia a biológia. Bodový limit pre prijatie bude stanovený prijímacou komisiou na základe počtu prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy a aktuálneho bodového hodnotenia uchádzačov o štúdium.

 Zahraniční uchádzači o štúdium sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. O štúdium sa môžu uchádzať po úspešnom absolvovaní jazykovej prípravy na Ústave  jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave.