Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana

AS FBP SPU v Nitre na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. 10. 2018 prijal nasledovné uznesenie:

AS FBP SPU v Nitre vyhlasuje voľby kandidáta na dekana FBP SPU v Nitre na nové funkčné obdobie na deň 29. 11. 2018. V prípade nezvolenia sa nová voľba kandidáta na dekana FBP SPU v Nitre uskutoční dňa 13. 12. 2018.

Ing. Radovan Stanovič, PhD., v.r.

predseda AS FBP SPU v Nitre

 

Návrhy na kandidátov na dekana FBP podávajú členovia AO FBP SPU v Nitre, predsedovi AS FBP SPU v Nitre na predpísanom tlačive (tvorí prílohu dokumentu "Organizačné zabezpečenie volieb kandidáta na dekana") do 16. 11. 2018 do 14:00 h prostredníctvom podateľne SPU v Nitre.

 

Predseda AS FBP SPU v Nitre pre voľbu kandidáta na dekana zabezpečí vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu navrhnutých kandidátov s kandidatúrou do 21.11.2018 na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu dokumentu Organizačné zabezpečenie volieb kandidáta na dekana.

 

Predseda AS FBP SPU v Nitre následne zabezpečí zverejnenie zoznamu kandidátov na funkciu kandidáta na dekana FBP SPU v Nitre (vrátane profesijných životopisov a programových téz jednotlivých kandidátov), ktorí vyjadrili súhlas s kandidatúrou, do 23.11.2018.

 

Prílohy:

Organizačné zabezpečenie volieb kandidáta na dekana

Vyhlásenie volieb dekana

Späť