Centrum excelentnosti pre bielo-zelené biotechnológie

12.09.2016 09:30:09

Centrum excelentnosti pre bielo-zelené biotechnológie sa nachádza v RI-pavilóne SPU v Nitre, v priestoroch Katedry biochémie a biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva.

Ide o jedinečné výskumné pracovisko, pozostávajúce z viacerých laboratórií, vybavených špičkovou prístrojovou technikou. Centrum bolo budované v rámci  riešenia projektu operačného programu Výskum a vývoj ITMS 26220120054, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Žiadateľom projektu a zodpovednou riešiteľskou inštitúciou bol Chemický ústav SAV v Bratislave, partnerom SPU v Nitre. Centrum excelentnosti vytvorilo priaznivé podmienky na bezprostrednú spoluprácu výskumu so spoločenskou a hospodárskou praxou, čo umožňuje efektívny prenos vedeckých poznatkov do praxe.

 

Jednotlivé laboratória sú rozdelené do nasledovných oblastí:

  • Analytické laboratóriá
  • Biotechnologické laboratóriá
  • Laboratórium genetiky
  • Laboratórium spracovania biomasy

 

Bližšie informácie o jednotlivých laboratóriách a ich prístrojovom vybavení nájdete v prílohe:

Späť