Vážení uchádzači o štúdium,

vitajte na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

     Naša fakulta vznikla v roku 2002 so snahou o vytvorenie nových, atraktívnych študijných programov, ktorých rozvoj úzko súvisí s výsledkami vedeckej práce všetkých pracovníkov fakulty. Fakulta biotechnológie a potravinárstva vzdeláva študentov v oblasti spracovania rastlinných a živočíšnych surovín, technológie prípravy potravín, vinárstva, biotechnológií - a to nielen v oblasti molekulárnej biológie, v rastlinných a živočíšnych biotechnológiách, ale aj v oblasti využitia týchto metód a postupov pri príprave potravín, v aplikovanej biológii a odborníkov schopných posudzovať a kontrolovať kvalitu a bezpečnosť potravín. Okrem bakalárskych študijných programov Aplikovaná biológia, Agropotravinárstvo, Agrobiotechnológie, Bezpečnosť a kontrola potravín a Vinárstvo, inžinierskych študijných programov Aplikovaná biológia, Technológia potravín, Biotechnológie a Bezpečnosť a kontrola potravín, fakulta zabezpečuje aj vzdelávanie v rámci doktorandského štúdia v programoch Technológia potravín, Molekulárna biológia a Biotechnológie. U nás teda môžete získať kompletné, najvyššie vysokoškolské vzdelanie.

    Počas štúdia si môžete prestíž Vášho vzdelania zvýšiť aj štúdiom v zahraničí, či už na l. a II. stupni v rámci spolupráce s Poľnohospodárskou univerzitou vo Viedni alebo ako doktorandi, v rámci medzinárodného taliansko - poľsko - slovenského programu v oblasti živočíšnych biotechnológií. Okrem toho je možné využiť aj programy ERASMUS, ERASMUS - SOCRATES, LEONARDO a iné, na študijné pobyty na zahraničných univerzitách alebo výskumných pracoviskách.

    Mladý kolektív pracovníkov fakulty vytvoril vedecké tímy, ktorých výsledky práce sú vysoko pozitívne hodnotené. Vedecko - výskumná práca, do ktorej patrí aj riešenie záverečných bakalárskych alebo diplomových prác a doktorandských dizertačných prác, je sústredená na aktuálne a perspektívne úlohy v biotechnológiách, agropotravinárstve, bezpečnosti potravín, nielen na úrovni Slovenskej republiky, ale aj v širších medzinárodných súvislostiach. Pracovníci fakulty pravidelne získavajú mnohé významné domáce aj zahraničné ocenenia, čestné vedecko -pedagogické tituly, ceny ministra školstva alebo rektora za vynikajúce výsledky vedeckej práce alebo za výnimočne kvalitnú publikačnú aktivitu.

    Nás, pedagógov, nesmieme tešia ocenia našich študentov - ceny prezidenta republiky pre študentskú osobnosť roka, ocenenia vedeckých a spoločenských inštitúcií, ako aj rôzne finančné podpory vedeckej práce študentov v rámci nadácií pôsobiacich na Slovensku.

    Aby sme "nezaspali na vavrínoch", tak je neustálou snahou našich pedagógov a vedeckých pracovníkov rozvíjanie a zvyšovanie kvality študijných programov, čo nie je možné bez dobrého a cielene orientovaného výskumu a rozvoja vedeckého poznania. Ako jediní na Slovensku realizujeme výskum v celom komplexe potravovej osi "od pôdy, poľa, maštale až na stôl", pri využití poznatkov a efektov klasických a moderných potravinárskych technológií a biotechnológií. Neoddeliteľnou súčasťou sú procesy kontroly kvality potravín.

    Milí mladí priatelia, Fakulta biotechnológie a potravinárstva Vám poskytne vysokokvalitné vzdelávanie štúdiom moderných a aktuálnych študijných programov.

    Okrem toho Vám štúdium u nás umožní prežitie nádherných študentských rokov v krásnom meste mladých - v Nitre. Slovenská poľnohospodárska univerzita poskytuje nielen vzdelávanie, ale aj príležitosti na rôzne voľno-časové aktivity. Nie je to len možnosť účinkovania v umeleckom súbore Zobor, ale aj rôzne športové aktivity alebo študentské divadlo.

    Jan Amos Komenský povedal ,,Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať", Súčasnosť mu dáva za pravdu. A v kontexte našej vedeckej práce s ním súhlasíme aj v nasledovnom .Exisujú veci nepoznané, ale neexistujú veci nepoznateľné". Milí študenti, dovidenia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

                                                                                                       Ján Tomáš, dekan