Kalendár udalostí 12.06.2017

pondelok, 12.06.2017

V zmysle Rokovacieho poriadku Akademického senátu Fakulty biotechnológie
a potravinárstva SPU v Nitre, časť IV., článok 9, bod 1., písm. a) zvolávam riadne zasadnutie AS FBP
SPU v Nitre.


Miesto: Dekanát FBP ‐ zasadačka
Dátum: 12. 6. 2017
Čas: 13
30 hod

Program
1. Otvorenie
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení
5. Výročná správa o hospodárení FBP za rok 2016
6. Návrh rozdelenia dotačných prostriedkov na rok 2017
7. Návrh rozdelenia neúčelovej dotácie z roku 2016
8. Žiadosť o pozastavenie členstva Bc. Dušana Simana v AS FBP SPU v Nitre
9. Rôzne