http://www.uniag.sk/sk/aktualne-vyzvy-h2020/articles/aktualne-vyzvy-h2020/,

 

Typy CSA a RIA sú 100% financované.

 

RIA - http://www.uniag.sk/sk/aktualne-vyzvy-h2020-ria/articles/aktualne-vyzvy-h2020-ria/

 

Zaujímavé pre FBP a aktuálne teraz sú nasledovné tri výzvy:  

I.z typu CSA (Coordination and Support Actions, Koordinačné a podporné opatrenia) je jedna:

SFS-12 Support of international research on animal health (Podpora medzinárodného výskumu zdravia zvierat) - tento je jednofázový - kompletný treba podať do 17.2.2016

II.z typu RIA (Research and Innovation Action, Výskumné a inovačné činnosti) sú dve:

SFS-14-2016 Understanding host-pathogen-environment interactions (Pochopenie interakcie hostiteľ-patogén-prostredie)

- tento je dvojfázový - 1. fáza: do 17.2.2016, 2. fáza: do 13.9.2016

 

SFS-37-2016 The impact of consumer practises in food safety: risks and mitigation strategies (Vplyv spotrebiteľských praktík v oblasti bezpečnosti potravín: riziká a stratégie zmierňovania)