Zlatá medaila SPU pre Prof. Ing. Stanislava Kráčmara, DrSc.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Na zasadnutí Vedeckej rady FBP dňa 10. 4. 2018 odovzdal pán dekan prof. Tomáš, v mene pána rektora SPU, Zlatú medailu SPU prof. Ing. Stanislavovi Kráčmarovi, DrSc. pri príležitosti jeho životného jubilea 70 rokov za dlhoročnú spoluprácu s Fakultou biotechnológie a potravinárstva a Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

Prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. je uznávaným odborníkom v oblasti výživy a technológie potravín v Českej a Slovenskej republike. Ako riadny profesor pracoval na Mendelovej univerzite v Brne, Univerzite Tomáše Bati veZlíně a v súčasnosti pracuje na Vysokej škole obchodní a hotelové v Brne.

S našou univerzitou spolupracuje prof. Kráčmar už viac ako 40 rokov. Výrazne ovplyvnil vedeckú prípravu pedagógov a doktorandov na pôvodnej Agronomickej fakulte, v súčasnosti FAPZ a FBP. Profesor je významnou osobnosťou, ktorá podstatným spôsobom ovplyvnila rozvoj výskumu v oblasti výživy zviert a človeka so zameraním na implementáciu originálnych metód v oblasti biológie, výživy zvierat a človeka vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti potravín.

Pán dekan v mene vedenia SPU, FBP a FAPZ zaželal prof. Kráčmarovi veľa zdravia, rodinnej pohody a ďalšej nadštandardnej spolupráce s našimi fakultami.

Späť