XVI. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou na FBP

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

V stredu 25. apríla 2018 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na Fakulte biotechnológie a potravinárstva konala XVI. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou.

Konferenciu otvorili a účastníkov konferencie privítali dekan FBP prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. a prodekanka FBP pre výchovno-vzdelávaciu činnosť prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. Po otvorení konferencie sa konalo rokovanie v sekciách, kde študenti prezentovali výsledky svojej vedeckej práce.

XVI. vedecká konferencia študentov bola súťažnou prezentáciou najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci individuálnych a kolektívnych vedeckých prác študentov. O čo najlepšie umiestnenie sa v 7 rokovacích sekciách uchádzalo 72 prác, medzi ktorými boli okrem študentov z SPU aj 7 prác z University of Rzeszów v Poľsku, 3 práce z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a 1 práca z Univerzity Komenského v Bratislave. Trom najlepším prácam študentov FBP z každej sekcie bolo udelené mimoriadne štipendium vo výške 100 eur (1. cena), 70 eur (2. cena) a 50 eur (3. cena). V sekciách boli ďalej poukážkou na nákup kníh ocenené práce za „vedecký prínos pre prax“. Študentom, ktorí obsadili prvé miesta bude ako cena udelené ročné predplatné časopisov Naše pole a Slovenský chov.

Každý aktívny účastník konferencie dostal diplom za účasť na konferencii. Práce prezentované na vedeckej konferencii boli publikované v recenzovanom on-line zborníku abstraktov (https://sites.google.com/site/studentconferencefbfs/student-conference-of-fbfs).

 

Predsedovia a gestori komisií, ako aj účastníci konferencie hodnotili prezentované práce ako vysoko kvalitne vypracované.

Video

Späť