Vedecká konferencia doktorandov FAPZ a FBP SPU v Nitre

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

V pondelok 7. novembra 2016 sa začal 13. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Jednou zo sprievodných akcií tohto podujatia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre bola vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala pod záštitou dekana FAPZ doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. a dekana FBP prof. Ing. Jána Tomáša, CSc. Po niekoľkých rokoch dve fakulty, ktoré sú si blízke nie len ich spoločnou históriou ale i súčasným zameraním, zorganizovali spoločnú konferenciu, ktorá sa konala dňa 10. novembra 2016 na pôde našej univerzity. Konferenciu zahájila  prodekanka FBP doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. Slávnostné príhovory predniesli dekan FAPZ prof. Ing. Peter Ondrišík, PhD. a prodekan FBP prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., ktorí zároveň privítali domácich aj zahraničných účastníkov konferencie. Vedecký program bol rozdelený do vedeckých oblastí Agrobiotechnológie, Aplikovaná a molekulárna biológia, Multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie a rozvoj vidieka, Rastlinná produkcia, Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu, Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu a živočíšna produkcia. Po otvorení konferencie sa konalo rokovanie v sekciách, kde 55 doktorandov (26 slovenských a 29 zahraničných) prezentovalo svoje vedecké práce. Okrem FAPZ a FBP, participujúce inštitúcie zo SR boli Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská akadémie vied a z Poľska  University of Rzeszow, University of Agriculture in Krakow, Warsaw University of Life Science,  University of Łódź, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszc, University of Warmia and Mazury in Olsztyn a Poznan University of Life Sciences z Poľska. Doktorandi mali možnosť svoje výsledky publikovať vo forme abstraktov v Proceedings of abstracts 2016, ktorý je dostupný na webovej stránke konferencie, alebo vo forme vedeckých príspevkov, ktoré budú publikované v Journal of Central European Agriculture.

Vedecká konferencia všetkým účastníkom priniesla nové skúsenosti, poznatky, vedomosti ale aj kontakty a zaujímavé nápady. V mene Vedeckého a Organizačného tímu Vám, všetkým zúčastneným, veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Obidvom fakultám želáme veľa úspechov v príprave ďalších spoločných vedeckých podujatí.

 

doc. Ing. Janette Musilová, PhD. (FBP) a Ing. Monika Tóthová, PhD. (FAPZ)Späť