Vedecká konferencia doktorandov FAPZ a FBP SPU v Nitre

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Vedecká konferencia doktorandov FAPZ a FBP SPU v Nitre sa konala 6. novembra 2018 pri príležitosti 15. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Konferenciu organizovali obe fakulty spoločne pod záštitou dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. a dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva prof. Ing. Jána Tomáša, CSc. Program vedeckej konferencie bol rozdelený do ôsmich tematických okruhov: agrobiotechnológie; aplikovaná a molekulárna biológia; multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie a rozvoj vidieka; rastlinná produkcia; technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu; technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu; výživa ľudí a živočíšna produkcia. Po slávnostnom zahájení konferencie prodekankou FBP prof. Ing. Adrianou Kolesárovou, PhD., privítal domácich aj zahraničných účastníkov dekan FBP prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. Následne sa konalo rokovanie v piatich sekciách, v ktorých doktorandi prezentovali svoje vedecké práce.

Na konferenciu bolo zaregistrovaných spolu 60 účastníkov, z toho 38 z SPU (21 doktorandov z FAPZ, 15 z FBP, 2 z FZKI) a dvaja zo Slovenskej akadémie vied. Okrem slovenských doktorandov sa na konferenciu zaregistrovalo 20 študentov zo zahraničia z nasledovných krajín: Poľsko (University of Rzeszow – 1, University of Science and Technology in Bydgoszcz – 1, Wrocław University of Environmental and Life Science - 3), Uzbekistan (Academy of Sciences of Uzbekistan - 11 a National University of Uzbekistan – 2), Chorvátsko (University of Zagreb – 1) a Čína (School of Food and Biological Engineering – 1).

Počas slávnostného ukončenia konferencie predsedovia sekcií hodnotili priebeh rokovania, úroveň vedeckých príspevkov a pripravenosť doktorandov veľmi pozitívne. Čestné uznania za najlepšie prezentácie z rúk dekana FBP prevzali:

1. sekcia: živočíšna produkcia a technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu

Patrycja RESZKA: The influence of probiotics on the quality of pork (UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz, Poľsko)

2. sekcia: rastlinná produkcia a technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu

Matúš KYSEĽ: The analysis of endophytic bacteria in amaranth (Katedra genetiky a šľachtenia rastlín, FAPZ SPU v Nitre)

3. sekcia: agrobiotechnológie

Simona BALDOVSKÁ: Polyphenol-rich pomegranate as potential modulator of steroidogenesis in human ovarian cells (Katedra fyziológie živočíchov, FBP SPU v Nitre)

Martina MRGANIĆ: Monitoring techniques for western corn rootworm in Croatia (University of Zagreb, Chorvátsko)

4. sekcia: aplikovaná a molekulárna biológia

Romana KÖSZAGOVÁ: Preparation and biotechnological efficiency of magnetically modified active inclusion bodies (Centrum excelentnosti pre bielo – zelenú biotechnológiu, Chemický ústav SAV v Bratislave)

5. sekcia: multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie a rozvoj vidieka a výživa ľudí

Paweł HANUS: Influence of sous vide heat treatment on microbiological quality of pork meat (University of Rzeszow, Poľsko)

Prezentované práce boli publikované formou rozšíreného abstraktu v zborníku, ktorý je dostupný na webovej stránke konferencie alebo vo forme vedeckých príspevkov, ktoré budú publikované v Journal

of Central European Agriculture, Acta Fytotechnica et Zootechnica alebo The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences.

Veríme, že vedecká konferencia, ktorá bola ukončená exkurziou spojenou s degustáciou vín na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU s.r.o. v Oponiciach, priniesla všetkým účastníkom nielen nové skúsenosti, poznatky, vedomosti, ale aj kontakty a zaujímavé nápady. V mene organizačného a vedeckého výboru konferencie ďakujeme všetkých účastníkom za výbornú spoluprácu, oceneným gratulujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Ďakujeme Organizačnému výboru, Vedeckému výboru, pedagógom a doktorandom za spoluprácu a účasť na vedeckom podujatí.

 

 

Späť