Vedecká konferencia doktorandov FAPZ a FBP SPU v Nitre

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého 14. ročník sa začal 6. novembra 2017, sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre konajú viaceré sprievodné akcie. Jednou z nich bola vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala pod záštitou dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva prof. Ing. Jána Tomáša, CSc. a dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD.

Vedecké konferencie doktorandov na fakultách SPU majú dlhoročnú tradíciu, v ktorej pokračuje aj naša konferencia, ktorú spoločne organizuje Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov. Tieto fakulty sú si blízke nie len ich spoločnou históriou ale i súčasným zameraním.

Program vedeckej konferencie, ktorá sa konala dňa 7. novembra 2017 na pôde našej univerzity, bol rozdelený do ôsmich tematických okruhov: agrobiotechnológie; aplikovaná a molekulárna biológia; multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie a rozvoj vidieka; rastlinná produkcia; technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu; technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu; výživa ľudí a živočíšna produkcia. Po slávnostnom zahájení konferencie prodekanom FAPZ doc. Ing. Kamilom Hudecom, PhD. privítali domácich aj zahraničných účastníkov dekan FAPZ prof. Ing. Peter Ondrišík, PhD. a dekan FBP prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. Následne sa konalo rokovanie v šiestich sekciách, kde doktorandi prezentovali svoje vedecké práce.

Na konferencii bolo zaregistrovaných 15 doktorandov z FAPZ, 14 z FBP, po jednom doktorandovi z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a traja zo Slovenskej akadémie vied. Okrem našich doktorandov sa na konferenciu zaregistrovalo trinásť študentov z Poľska (University of Rzeszow, University of Agriculture in Krakow, Warsaw University of Life Science a University of Science and Technology in Bydgoszcz), sedem z Uzbekistanu (Academy of Sciences of Uzbekistan a National University of Uzbekistan), dvaja z Talianska (University of Molise), štyria z Maďarska (University of Debrecen) a jeden zo Srbska (University of Novi Sad). Na konferencii bolo prezentovaných spolu 53 zaujímavých vedeckých prác (34 slovenských a 19 zahraničných). Okrem ústnej prezentácie mali doktorandi možnosť svoje výsledky publikovať vo forme abstraktov v Proceedings of abstracts 2017, ktorý je dostupný na webovej stránke konferencie alebo vo forme vedeckých príspevkov, ktoré budú publikované v Journal of Central European Agriculture, Acta Fytotechnica et Zootechnica, Agrochemistry, The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences a Slovak Journal of Food Sciences.

Vedecká konferencia všetkým účastníkom priniesla nie len nové skúsenosti, poznatky, vedomosti, ale aj kontakty a zaujímavé nápady. V mene organizačného tímu všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Späť