Pracovníci Katedry hygieny a bezpečnosti potravín vydali vysokoškolskú učebnicu Hygiena výživy a stravovania

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD., Ing. Jozef Čapla, PhD. a Ing. Peter Zajác, PhD. vydali vysokoškolskú učebnicu v oblasti gastronómie, ktorá je určená nielen študentom univerzity (najmä študijné programy Potraviny a technológie v gastronómii, Výživa ľudí, Bezpečnosť a kontrola potravín), ale aj pre potravinársku a gastronomickú prax.

Učebnica má 303 strán a je rozdelená do 22 kapitol. Medzi tie najdôležitejšie patria: zdravá výživa a stravovanie; prevádzková hygiena a sanitácia v zariadeniach spoločného stravovania; zdravotná a odborná spôsobilosť pracovníkov; hygiena výroby, prípravy a podávania pokrmov a nápojov; zásady manipulácie s čapovanými nápojmi; hygiena výroby a predaja zmrzliny, cukrárskych a lahôdkárskych výrobkov, chladených, mrazených a termosterilizovaných pokrmov. Osobitná pozornosť je venovaná hygienickým aspektom výroby pokrmov v školských stravovacích zariadeniach, či ubytovacích prevádzkach. Učebnica popisuje základné požiadavky správnej hygienickej a výrobnej praxe, vysvetľuje princípy systému kritických kontrolných bodov a jednoduchým spôsobom charakterizuje audity v stravovacích prevádzkach, či uplatňovanie metrologického programu.

Prednosťou tejto vysokoškolskej učebnice je jej metodicko-didaktická koncepcia, aktuálnosť, komplexnosť obsahu a odbornosť, čo výrazne prispieva k pochopeniu uvedenej problematiky aj vo vzťahu k praxi. Veríme, že nadobudnuté poznatky prispejú k rozvíjaniu logického, analytického a manažérskeho myslenia študentov v rámci všetkých foriem vzdelávania pri riešení konkrétnych problémov potravinárskej praxe so zameraním na optimalizáciu procesu prípravy a výroby pokrmov. Zároveň budeme radi, ak cenné informácie, postrehy i skúsenosti oslovia širokú laickú a odbornú verejnosť a budú využité v rámci podpory dištančných foriem vzdelávania dospelých (celoživotné vzdelávanie, univerzita tretieho veku, akreditované vzdelávacie programy a pod.).

 

Späť