Pracovníci Katedry hygieny a bezpečnosti potravín vydali hygienickú príručku pre prevádzky verejného stravovania

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

HYGIENICKÁ PRÍRUČKA PRE PREVÁDZKY VEREJNÉHO STRAVOVANIA, STÁNKY S RÝCHLYM OBČERSTVENÍM A INÉ ZARIADENIA S AMBULANTNÝM PREDAJOM POKRMOV A NÁPOJOV

Pracovníci Katedry hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre Ing. Jozef Čapla, PhD., Ing. Peter Zajác, PhD., Ing. Ľubomír Belej, PhD., a doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD., vydali uvedenú hygienickú príručku, ktorá bola po schválení dňa 28.6.2018 oznámená Európskej komisii v súlade s článkom 8 ods. 4 Nariadenia (ES) č. 852/2004 ako vnútroštátna príručka správnej praxe. Oznámenie príručky je uverejnené na webovom sídle Európskej komisie https://webgate.ec.europa.eu/dyna/hygienelegislation/details.cfm?id=1489

Vydanie hygienickej príručky vo svojom stanovisku z 31.5.2018 podporil aj Slovenský zväz kuchárov a cukrárov a jej posúdenie vykonal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Hygienická príručka má 160 strán a je rozdelené do 29-ich kapitol. Medzi najdôležitejšie kapitoly patria: povinnosti prevádzkovateľov, požiadavky na osobnú hygienu pracovníkov, školenia, vysledovateľnosť potravín a pokrrmov, stiahnutie pokrmov a potravín z trhu, alergény, nákup, prevoz potravín na výrobu pokrmov, skladovanie a zmrazovanie potravín, výroba pokrmov a nápojov, výdaj a servírovanie pokrmov a nápojov, sanitácia, systém HACCP, postupy riadenia nezhôd a metrologický program.

Hygienická príručka je vhodnou pomôckou pre prevádzkovateľov gastronomických a stravovacích prevádzok, ktorým umožní rýchlu orientáciu a prípravu vlastnej príručky a dokumentácie na svoje konkrétne podmienky. Zároveň bude aj vhodnou učebnou pomôckou pre študijný program Potraviny a technológie v gastronómii, ako aj pre všetkých záujemcov o oblasti manažmentu stravovacích prevádzok.

Späť