Ocenenie vynikajúcich študentov z FBP rektorom SPU v Nitre

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Jedným z pravidelných podujatí v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít je prijatie a ocenenie študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu či kultúry. Tento rok rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., na návrh dekanov fakúlt, ocenil osemnástich študentov.

Následne spolu s prof. Ing. Jánom Gadušom, PhD., prorektorom pre vedu a výskum, predstavili návrhy na ocenených študentov.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva - Petronelu Chachaľákovú, Bc. Michaelu Petrovičovú, Ing. Lenku Trembeckú.

Petronela Chachaľáková - 3. roč. Bc. štúdia v ŠP bezpečnosť a kontrola potravín

Počas celého štúdia  sa aktívne podieľa na hodnotení potravín, ktoré je súčasťou školského senzorického panela. Je niekoľkonásobnou bezpríspevkovou darkyňou krvi. Fakulta ju navrhla na ocenenie za jej humánne aktivity, ktoré pomáhajú zachrániť ľudské životy.

 

Bc. Michaela Petrovičová - 1. roč. Ing. štúdia v ŠP agrobiotechnológie

Počas celého štúdia dosahovala výborný študijný priemer. Aktívne pracuje v laboratóriu, podieľa sa a zavedení nových metodických postupov. V priebehu štúdia absolvovala dve zahraničné mobility. Zapájala sa aj do ďalších zahraničných aktivít, napríklad zimná škola organizovaná fakultou  v rámci projektu CASEE, kde bola jedinou študentkou za SPU. Zúčastnila sa tiež na prvej letnej škole v Thajsku, ktorú organizovala Kasetsart univerzita v Bangkoku. Poznatky nadobudnuté počas riešenia bakalárskej práce, prezentovala aj na študentskej vedeckej konferencii, kde získala cenu pre prax. V roku 2015 bola víťazkou 1. ročníka súťaže NAJ poľnoštudent/študentka. Je aktívnou členkou Slovenského Červeného kríža a v rámci jeho činnosti sa zúčastňuje na rôznych súťažiach.

 

Ing. Lenka Trembecká - 4. roč. PhD. štúdia v ŠP technológia potravín

Ocenenie sa jej udeľuje za výborný prospech počas doktorandského štúdia, aktívnu účasť na domácich a zahraničných konferenciách a bohatú publikačnú činnosť. Je autorkou a spoluautorkou 31 publikácií, z toho dvoch vedeckých prác v karentovaných vedeckých časopisoch,  jednej monografie a 12 vedeckých prác indexovaných v databáze Scopus. Je členkou Akademického senátu  FBP SPU v Nitre. Svojou tvorivou a vedeckou prácou podporuje pedagogický proces na Katedre hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov. Aktívne  reprezentuje katedru, fakultu a univerzitu na rôznych podujatiach s cieľom ich zviditeľnenia a propagácie štúdia.

 

Späť