Pracovníci FBP reprezentovali fakultu na workshope „Towards Food, Nutrition and Health Research Infrastructure“

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Na pôde Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa pod záštitou rektora SPU Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika,PhD., uskutočnilo pracovné stretnutie s názvom Towards Food, Nutrition and Health Research Infrastructure, ktorého cieľom bolo zhodnotiť pripravenosť na vstup SPU v Nitre do medzinárodného konzorcia zameraného na potraviny, výživu a zdravie.

FBP reprezentovali prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (KBB), prodekanka pre vedu a výskum prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (KFŽ), prodekan pre ľudské zdroje, rozvoj a informačné technológie prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (KFŽ), koordinátorka pre zahraničné vzťahy a ERASMUS prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (KMi), vedúci katedry prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (KHBP), doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. (KBB), doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. (KSSRP), doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. (KHBP), Ing. Viera Ducková, PhD. (KHSŽP), Ing. Eva Ivanišová, PhD. (KSSRP), Ing. Marek Šnirc, PhD. (KCH).

Na príprave workshopu spolupracovala Wageningenská univerzita (Holandsko) a Quadram Institute Bioscence (Spojené kráľovstvo). Uvedené inštitúcie zastupovala Dr. Karin Zimmermann a Dr. Paul Finglas, ktorí prezentovali poslanie a ciele konzorcia Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNHRI). Prorektorka prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. predstavila SPU v Nitre a Ing. Zuzana Kňažická, PhD. Výskumné centrum AgroBioTech. Ing. Martin Polovka, PhD., zastupujúci NPPC, uviedol problematiku „Inovačný potenciál v potravinách ako dôležitý aspekt výskumu v rámci NPPC“. RNDr. Ľuboš Halada, CSc., pracovník SAV nominovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu za zástupcu Slovenska v ESFRI, prezentoval tému „Štátna podpora Slovenska pre FNHRI“ a Mgr. Balász Grman, poverený generálnym riaditeľom sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ing. Milanom Lapšanským, prezentoval „Potraviny na Slovensku – Vízia 2020“. Súčasťou workshopu bola prezentácia potravinárskych firiem NESTLÉ Slovensko (RNDr. Jaroslav Žiak, PhD.), a.s., McCarter, a.s. (Ing. Ján Durec), KOLIBA, a.s. - Hriňovská mliekareň (Mgr. Jozefína Fekiačová a Ondrej Olšiak) a McLLoyd´s, s.r.o. (Ing. Ján Cibulka), ktoré predstavili svoje zámery prezentáciami, videami a ponúkanými výrobkami.

Účastníci workshopu predstavili svoje vedecké a výskumné oblasti so súčasným prepojením na prax.

 

Článok na SPU stránke

Späť