Konferencia FBP "Biotechnológie a kvalita surovín a potravín" bola významným prepojením vedy a praxe v medzinárodnom priestore

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a Ústav genetiky a biotechnológií rastlín (UGBR), Centrum biológie rastlín a biodiverzity (CBRB) SAV, v. v. i. organizovali pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) 13. medzinárodnú vedeckú konferenciu Biotechnológie a kvalita surovín a potravín. Konala sa 17. - 19. septembra v krásnych historických priestoroch Smolenického zámku.

Cieľom medzinárodnej konferencie bolo predstaviť aktuálne trendy v oblasti biotechnológií, molekulárnej biológie, dizajnu a inovácií potravín, personalizovanej výživy a zdraví, ale aj prepojiť vedecké poznatky s praxou. Výsledky, ktoré boli prezentované formou 21 prednášok a 53 elektronických posterov v medzinárodnom zastúpení - 100 akademických a vedeckých pracovníkov z 10 krajín (SR, ČR, Poľsko, Maďarsko, Belgicko, Španielsko, Slovinsko, Rumunsko, USA, Rusko) vrátane zástupcov potravinárskych firiem, potvrdzujú, že konferencia bola na vysokej vedeckej i odbornej úrovni.

Po slávnostnom otvorení konferencie dekanom FBP prof. Jánom Tomášom a vedeckým riaditeľom ÚGBR a zástupcom riaditeľky CBRB SAV doc. RNDr. Jánom Salajom, DrSC. nasledovali príhovory prorektora pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou Ing. Ivana Takáča, PhD. a generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Ing. Milana Lapšanského. Tematické zameranie konferencie smerovalo do piatich rokovacích sekcií: 1. Biotechnológie a molekulárna biológia; 2. Dizajn a inovácie potravín; 3. Personalizovaná výživa a zdravie; 4. Inovačné trendy v potravinárskom priemysle; 5. Ocenenie mladých vedcov. V úvodných plenárnych prednáškach prezentovali odborníci Ing. Michal Kunštek, štátny radca z Odboru bezpečnosti potravín a výživy, Sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR (SR) s témou „Slovenská republika ako člen siete a systému administratívnej pomoci a spolupráce“, ďalej Dr. Hrönn O. Jörundsdóttir, generálna tajomníčka SAFE konzorcia so sídlom v Bruseli (Belgicko) s témou „Zabezpečenie bezpečnosti potravín v agende inovácií v oblasti potravín“. V sekcii Biotechnológie a molekulárna biológia s vysoko aktuálnymi odbornými témami plenárnych prednášok vystúpili prof. José Cuezva z Univerzity Autónoma v Madride (Španielsko) s témou „Proteínové čipy: platforma pre biomarkery“ a prof. András Dinnyés zo Szent István Univerzity v Gödöllő a BioTalentum (Maďarsko) s témou „Nové metódy v oblasti bezpečnosti potravín: humánne indukované pluripotentné kmeňové bunky – toxikologické testy“. V sekcii Dizajn a inovácie potravín plenárnu prednášku „Úloha senzorického hodnotenia a marketingu v oblasti inovácií potravinárskeho priemyslu“ prezentoval prof. Ángel A. Carbonell-Barrachina z Miquel Hernandez Univerzity Elche (Španielsko). Významným prínosom konferencie bola sekcia Inovačné trendy v praxi, kde sa predstavili zástupcovia spoločností Bioeconomy Cluster (Ing. Katarína Blicklingová, PhD.), Sociální družstvo Partners Ardanas, (Vladimír Komínek), McCarter a.s. (Dipl. Ing. Ján Durec, PhD.) a Nestlé Slovensko s.r.o. (RNDr. Jaroslav Žiak, PhD.) s poukázaním na ich uplatnenie, význam a zastúpenie v medzinárodnom priestore. Sekcia tvorila prepojenie vedeckých a odborných poznatkov a bola sprevádzaná širokou diskusiou, čo svedčí o potrebe

a význame integrácie vedy do praxe pre inovácie využiteľné širokou verejnosťou - spotrebiteľom. Sekcia Ocenenie mladých vedcov bola určená pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorí vystúpili s krátkymi prezentáciami. Významné boli aj 3-minútové prezentácie elektronických posterov, kde boli prednášajúci ocenení za vedecký prínos, praktický prínos a grafický dizajn. Najlepšie postery získali cenu dekana FBP v

príslušných sekciách. Príspevky z konferencie sú publikované vo vedeckom časopise FBP „The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences“ a v knihe abstraktov

Späť