Inauguračná prednáška doc. Ing. Norberta Lukáča, PhD.

07.10.2013 11:00:00 vložil Peter Magdolen (počet komentárov: 0)


Pozvánka

Predseda Vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre oznamuje, že dňa 07. októbra 2013 prednesie verejnú inauguračnú prednášku doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD., docent na Katedre fyziológie živočíchov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre o 11.00 h v posluchárni Z – 01 SPU v Nitre na tému: „Toxikologické aspekty reprodukčnej biológie samcov.“

Účasť členov Vedeckej rady FBP, členov inauguračnej komisie a oponentov nutná, účasť hostí vítaná.

prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
predseda VR FBP

Späť