Deň otvorených dverí na FBP

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

V piatok 9. 2. 2018 sa na FBP uskutočnil Deň otvorených dverí. V budúcom akademickom roku fakulta ponúka pre záujemcov štúdium v 6 akreditovaných bakalárskych programoch: Agrobiotechnológie, Agropotravinárstvo, Aplikovaná biológia, Bezpečnosť a kontrola potravín, Vinárstvo a Potraviny a technológie v gastronómii.

Prodekanka FBP pre štúdium prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. za účasti dekana FBP prof. Ing. Jána Tomáša, CSc. privítala na pôde SPU takmer stovku potenciálnych uchádzačov o štúdium na našej fakulte. Budúci maturanti získali informácie o zameraní jednotlivých študijných programov, uplatnení absolventov na trhu práce, o spôsobe prijímacieho konania na I. stupeň VŠ, ako aj o sociálnych podmienkach, športovom a kultúrnom živote našich študentov.

Stredoškoláci sa zaujímali o možnosti ubytovania v študentských domovoch, o podmienkach absolvovania časti štúdia v zahraničí, ako aj o možnostiach študentov z iných univerzít pokračovať v ďalšom štúdiu na našej fakulte. Následne si potenciálni uchádzači o štúdium v sprievode pracovníkov a doktorandov z FBP so záujmom prezreli priestory a technické vybavenie niektorých katedier fakulty.

Ďalší Deň otvorených dverí sa bude konať 16. marca 2018.

Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia na FBP je do 30. apríla 2018, prijímacie konanie formou prijímacieho pohovoru sa uskutoční 7. - 8. júna 2018. Viac na: www.fbp.uniag.sk

Späť