15 rokov Katedry hygieny a bezpečnosti potravín

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín si 2.3.2018 pripomenula 15. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa konalo stretnutie členov katedry s pozvanými hosťami.

Stretnutia sa zúčastnili prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., dekan FBP SPU v Nitre, Ing. Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchod Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a člen Správnej rady SPU v Nitre, prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc., bývalý dekan FBP, doc. Ing. Milan Kováč, CSc., za Odbor bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ing. Ján Durec, PhD., výrobný riaditeľ spoločnosti McCarter, Ing. Marián Chovan personálny riaditeľ spoločnosti PENAM a prof. Ing. Dana Tančinová, PhD., predsedníčka AS FBP, garantka bakalárskeho a spolugarantka inžinierskeho stupňa študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín.

V úvodných príhovoroch dekan fakulty ako aj Ing. Lapšanský vyzdvihli aktivity katedry a ocenili jej prínos na poli vzdelávania aj spolupráce s praxou. Vedúci katedry prof. Golian vo svojej prezentácii zhodnotil dosiahnuté výsledky katedry za uplynulých 15 rokov a poukázal na perspektívy ďalšieho rozvoja. Vyzdvihol potrebu spolupráce s praxou v oblasti výskum a riešení záverečných prác.

Aktivity katedry sumarizuje tiež publikácia „15 rokov Katedry hygieny a bezpečnosti potravín“ ktorá vyšla v printovej podobe.

Následne pozdravný list riaditeľky Odboru bezpečnosti potravín a výživy MPaRV SR Ing. Zuzany Bírošovej, CSc., prečítal doc. Kováč.

V ďalšej časti v diskusii prof. Bulla pripomenul vývoj a zložitú cestu od vzniku katedry a vyzdvihol dosiahnuté výsledky. Ing. Durec poukázal na potrebu vzdelávania nových odborníkov pre potreby praxe a na spoluprácu s praxou a spoločné riešenie projektov. Ing. Chovan vyzdvihol doterajšiu spoluprácu s katedrou a fakt, že 18 absolventov študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín pracuje v PENAME.

Ďalšie diskusie prebehali počas rautu zorganizovaného pri tejto príležitosti.

Späť