Aktuálne informácie

vložil: Peter Magdolen počet komentáov: 0

Pozývame Vás na XI. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorá sa bude konať 27.-28.3. 2014 na zámku v Smoleniciach.

vložil: Peter Magdolen počet komentáov: 0

Predseda Vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre oznamuje, že dňa 20. m a r c a 2014 Ing. Lucia Zeleňáková, PhD., odborná asistentka Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre o 9.00 hod.  prednesie v posluchárni Z-01 SPU v Nitre verejnú habilitačnú prednášku

vložil: Peter Magdolen počet komentáov: 0

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu technológia potravín v študijnom odbore 6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych produktov na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 27. februára 2014 o 9.00 hod. obhajoba doktorandskej dizertačnej práce MSc. Dalaram Sulaiman Ismael, doktorandky v dennej forme doktorandského štúdia na Katedre chémie FBP SPU v Nitre.

vložil: Peter Magdolen počet komentáov: 0

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu biotechnológie v študijnom odbore 5.2.25 Biotechnológie na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 27. februára 2014 o 11:00 hod. ohajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Jaroslava Michalka, doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia na Ústave genetiky a biotechnológií rastlín SAV Nitra.